បណ្ណសារប្លក

មនុស្សមិនត្រូវអួត ដោយមិនបានឃើញលទ្ធផលទេ


មនុស្សមិនត្រូវអួត ដោយមិនបានឃើញលទ្ធផលទេ ន … បន្ត​ការ​អាន

រូបភាព | Posted on by | បញ្ចេញមតិ

សំលៀកបំពាក់ខ្មែរយើង


សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ កាល​សម័យ​បុរាណ ខ្មែរ​អ្ … បន្ត​ការ​អាន

រូបភាព | Posted on by | បញ្ចេញមតិ

ការកែប្រែឈ្មោះ​ខេត្ត​ខ្មែរ​ទៅ​ជា​ភាសា​យួន​នៅក្នុង​ជំនាន់​ ង៉ូ​ ឌី​ញ​ យៀម


ឈ្មោះ​ខេត្ត​ខ្មែរ​ទៅ​ជា​ភាសា​យួន​នៅក្នុង … បន្ត​ការ​អាន

រូបភាព | Posted on by | បញ្ចេញមតិ

ដែនដីអាណាខេត្ត​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​


នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​ទាំងមូល កាលពី​សម័យមុន ច … បន្ត​ការ​អាន

រូបភាព | Posted on by | 2 មតិ

បញ្ជីឈ្មោះ ខេត្ត/ក្រុង, ស្រុក/ខណ្ឌ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


បញ្ជីឈ្មោះ ខេត្ត/ក្រុង, ស្រុក/ខណ្ឌ ក្នុង … បន្ត​ការ​អាន

រូបភាព | Posted on by | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , | បញ្ចេញមតិ

ប្រាសាទខ្មែរលើទឹកដីថៃ, ឡាវ, វៀតណាម


ប្រាសាទខ្មែរលើទឹកដីថៃ ប្រាសាទពិមាយ (ปราส … បន្ត​ការ​អាន

រូបភាព | Posted on by | បញ្ចេញមតិ

បញ្ជីរាយនាម ប្រាសាទខ្មែរ


ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជី​រាយនាមប្រាសាទខ្មែរលើទ … បន្ត​ការ​អាន

រូបភាព | Posted on by | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | បញ្ចេញមតិ